Klātienes abonenemntu iegādes noteikumi

DALĪBA

1.Abonements ir līgums (turpmāk – Abonements) starp SIA “SEŠAS DROSMES”, reģ. Nr. 40203287053 un personu, kas atbilstoši tā noteikumiem ļauj tikai Abonementā norādītajai personai (turpmāk – Klients) apmeklēt nodarbības  Jogas centrā Jelgavā, Dobeles ielā 41a – 37 (turpmāk – Centrs) un izmantot konkrētā Abonementa veidā ietilpstošos citus Centra pakalpojumus.

2.Abonements nav nododams citai personai.

3.Abonementa ietvaros tiek nodrošinātas ne mazāk kā trīs nodarbības nedēļā.

CENTRĀ PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

1.Iepazīšanās Abonements ir derīgs 14 kalendārās dienas.

2.Mēneša Abonements ir derīgs vienu kalendāro mēnesi no iegādes brīža.

3.6 mēnešu Abonements ir derīgs 6 mēnešus Abonementa darbības pirmajā periodā un līdz Abonementa pārtraukšanai darbības nākamajā periodā. 6 mēnešu Abonementa saņemšana iespējama tikai veicot tiešsaistes automātisko maksājumu ar piesaisti uz 6 mēnešiem.

4.Centrs ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas pakalpojumu sniegšanas noteikumos, tai skaitā: nodarbību sarakstos, aizvietot pasniedzējus un atcelt nodarbības, informējot par to Klientu, mainīt pakalpojuma cenas.

5.Abonementa ietvaros Klientam ir tiesības apmeklēt neierobežotu nodarbību skaitu mēnesī, taču ne biežāk kā reizi dienā. Ja Klients vēlas apmeklēt papildus nodarbību dienā, tas iespējams ar piemaksu Eur 10 par reizi. 

6.Klientam, kurš iegādājies 6 vai 12 mēnešu Abonementu, šajā periodā netiek mainīta pakalpojuma cena, bet tā var tikt mainīta uz nākamo periodu, ja netiek pārtraukts automātiskais maksājums.

7.Ja 14.punktā norādīto nepārvaramo apstākļu periods turpinās ilgāk par 30 kalendārajām dienām, tad Klientam ir tiesības pārtraukt automātisko Abonementa maksājumu.

8.Klients ir tiesīgs pārtraukt automātisko Abonemenetu jebkurā laikā, atmaksājot starpību starp 1 mēneša pilna un atlaides Abonementa cenu par izmantotajiem mēnešiem.

ATBILDĪBA

1.Klients pats personīgi ir atbildīgs par Maksājumu kartes, kā arī par norēķinu konta, kuram ir piesaistīta šī Maksājumu karte, izmantoāanas tiesiskumu. 

2.Iegādātā Abonementa periods netiek aizstāts ar citu periodu, ja Klients nevar ierasties uz nodarbībām, kā arī iemaksātie naudas līdzekļi par Abonementu netiek atmaksāti.

3.Centrs nav atbildīgs par aizkavēšanos piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, ja tā nav atkarīga no Centra, kā piemēram,  komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Centrs nevar kontrolēt, ietekmēt un/vai novērst. Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas arī valsts un pašvaldību iestāžu darbības un saistošie rīkojumi, kara darbība, nemieri, streiki, tehnogēnās katastrofas, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, ārkārtējie notikumi vai slimības/pandēmijas (kā COVID-19). Šādos nepārvaramas varas apstāk’os Centrs Klientam nodrošina efektīvas un daudzpusīgas prakses un komunikāciju virtuāli/attālināti tam speciāli paredzētā interneta platformā. Klientam ir tiesības izvēlēties vai turpināt pakalpojuma izmantošanu nepārvaramas varas apstākļos, veicot abonementa apmaksu sakaņā ar apmaksas kārtību. 

4.Ar Abonementa iegādi Klients apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli prakšu laikā un apņemas neveikt vai pārtraukt praksi vai konkrētu vingrojumu kompleksu, ja tas neatbilst ārsta rekomendācijām vai rada nepatīkamas sajūtas, informējot Centru.